Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de website die bereikbaar is via de URL

http://www.vanmondfrans.nl

hierna te noemen “van Mondfrans B.V.”.

Hoewel ik constante zorg en aandacht besteed aan de informatie die op “van Mondfrans B.V.” is geplaatst, kan ik niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Ik tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op “van Mondfrans B.V.” wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van “van Mondfrans B.V.”. De bezoeker kan mij helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar

info@vanmondfrans.nl

Het is de bezoeker van “van Mondfrans B.V.” uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze werken en/of van deze informatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van “van Mondfrans B.V.” of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via “van Mondfrans B.V.” een link is opgenomen naar zijn website, zal ik met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link(s) verwijderen.

Rozenbottelberg 2 3755 BR Eemnes T 035 53 100 52 F 035 53 825 61 E info@vanmondfrans.nl